Božidar Brkovic

Dr Božidar Brkovic (DMD, MSc, PhD) jest profesorem Chirurgii Szczękowo-twarzowej, Stomatologii Implantologicznej oraz Anestezji Stomatologicznej na Uniwersytecie w Belgradzie, pracującym tu od 1998 roku.

Ukończył specjalizację z chirurgii stomatologicznej na tej samej uczelni w 2004 roku. W latach 2006-2007 uczestniczył w programie stażu podoktoranckiego w Katedrze Chirurgii Szczękowej i Szczękowo-Twarzowej, Wydziału Stomatologii Uniwersytetu w Toronto w Kanadzie, a także w programie Scholar w Zakładzie Patologii Jamy Ustnej i Szczękowo-Twarzowej, School of Dentistry, University of Minnesota, koncentrując się w nim na implantologii i leczeniu regeneracyjnym kości i tkanek miękkich.

W tej dziedzinie prof. Brkovic uczestniczył również w wielu programach badawczych dotyczących obserwacji zjawiska regeneracji tkanek jamy ustnej na poziomie molekularnym, komórkowym i tkankowym u pacjentów zdrowych i chorych na cukrzycę. Badania na modelach zwierzęcych wykonywał we współpracy z University of Liege (Belgia), University of Tampere (Finlandia) oraz firmami Dentsply Sirona, Straumann i Nobel Biocare.
Szczególnie zaangażował się w we współpracę z firmą Septodont. Projekt badawczy obejmował 2 granty dotyczące zagadnień regeneracji kości oraz znieczulenia miejscowego w przypadkach eksperymentalnych i klinicznych.

Opublikował 32 oryginalne artykuły, kilka rozdziałów, jest także autorem wielu książek i zaprezentował ponad 90 wykładów podczas międzynarodowych kongresów oraz sympoziów. Profesor Brković to mentor 10 wybitnych prac doktorskich, będących częścią kilku krajowych i międzynarodowych projektów naukowych. Od lat zajmuje pozycję opiniotwórczego lidera, nadzorującego merytorycznie kursy kliniczne i edukacyjne dla firm Septodont oraz AstraTech Implant System.

Prof Brkovic jest członkiem prestiżowego ITI od 2008 roku. Obecnie zajmuje stanowisko profesora zintegrowanych i podyplomowych programów chirurgii stomatologicznej, implantologii i anestezji stomatologicznej na Uniwersytecie w Belgradzie.

Temat: Gojenie tkanek okołowierzchołkowych: leczenie zmian o charakterze endo-perio.

Przebieg i tempo gojenia zmian obejmujących tkanki okołowierzchołkowe zależy od aktywności biologicznej kości wyrostka zębodołowego, więzadła przyzębnego, dziąsła, podśluzówkowej tkanki łącznej oraz mięśni. Miazga i przyzębie komunikują się ze sobą poprzez otwór wierzchołkowy, boczne kanały korzeniowe oraz kanaliki zębinowe. Tymi właśnie drogami procesy zapalne mogą przedostać się z miazgi zęba do otaczającego go przyzębia. Jednoczesne uszkodzenie miazgi i tkanek przyzębia prowadzi do rozwoju zmian o charakterze endo-perio. Czynnikami, które w znaczy sposób sprzyjają powstawaniu tego typu stanów zapalnych są między innymi nieprawidłowe leczenie endodotyczne, nieszczelność prac protetycznych i wypełnień, urazy oraz fenestracja lub resorpcja tkanki kostnej w okolicy szyjek zębów. Nowoczesne metody leczenia z zakresu mikrochirurgii endodontycznej znacznie poprawiają rokowanie zębów dotkniętych opisanym problemem. Sterowana regeneracja tkanek odnalazła swoje miejsce również w endodoncji i z powodzeniem stosowana jest w terapii zmian o podłożu endodontyczno-periodontologicznym. Metoda ta w niezwykle skuteczny sposób wspomaga działanie biomateriałów. Szacuje się, iż bez stosowania procedur regeneracyjnych skuteczność leczenia zmian endo-perio wynosi jedynie 27-37%.

Celem wykładu jest przybliżenie uczestnikom charakterystyki fosforanu beta-trójwęglowego (RTR Syringe, Septodont) oraz jego udziału (jako materiał syntetyczny, wraz z okostną i kolagenem) w gojeniu zmian o charakterze endo-perio. Ocenie poddane zostanie również zastosowanie preparatu BiodentineTM jako materiału do wstecznego wypełniania kanałów korzeniowych zębów dotkniętych zmianami o podłożu endodontyczno-periodontologicznym (przebiegającymi z uszkodzeniem korzenia oraz bez niego). Omówione zostaną przypadki kliniczne oraz postępowanie chirurgiczne, a szczególny nacisk położony zostanie na diagnostykę obrazową w oparciu o CBCT oraz badanie kliniczne pacjenta. Uczestnicy wykładu poznają kolejne kroki zalecanego postępowania chirurgicznego (ryc. 1-4) wzbogaconego o modyfikacje w postaci pobrania przeszczepu okostnej oraz zastosowania fosforanu beta-trójwapniowego w celu regeneracji policzkowej blaszki kostnej (ryc. 2, 3) oraz aplikacji preparatu BiodentineTM w okolicy okołowierzchołkowej dotkniętej procesem zapalnym. Zaprezentowane zostaną również pozytywne rezultaty kliniczne omawianej terapii po upływie 9 i 12 miesięcy od zabiegu w postaci utrzymujących się na zdrowym poziomie wymiarów odtworzonej policzkowej blaszki kostnej oraz tkanek przyzębia bez oznak stanu zapalnego.

     

Ryc. 1. Zmiana o charakterze endo-perio w okolicy blaszki przedsionkowej kości wyrostka zębodołowego po wypełnieniu wstecznym materiałem BiodentineTM
Ryc. 2. Fosforan beta-trójwapniowy (RTR Syringe, Septodont) zastosowany w celu regeneracji tkanki kostnej w okolicy przedsionkowej i okołowierzchołkowej
Ryc. 3. Fosforan beta-trójwapniowy przykryto okostną pobraną w formie przeszczepu z pobliskiej okolicy
Ryc. 4. Pole zabiegowe poszerzone o okolicę pobrania okostnej do przeszczepu